Algemene voorwaarden

Ik wil ondernemende mensen inspireren en helpen om hun doelen te behalen. Dit is de missie van mijn bedrijf Moosty. Van ondernemen tot affiliate marketing en van crypto en tot NFT’s: ik doe wat ik tof vind en leer anderen daarover.

Al mijn diensten staan dus in het teken van het overbrengen van kennis om daarmee mensen te activeren om nog meer gave dingen te doen. Al mijn werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

Inhoudsopgave

 1. ALGEMEEN
 1. Definities 
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
 4. Herroepingsrecht
 5. Uitsluiting herroepingsrecht
 6. Wijzigingen
 7. Inschakeling derden
 8. Duur en beëindiging
 9. Leveringstermijn(en)
 10. Medewerking door de Klant
 11. Adviezen
 12. Prijzen
 13. Facturering en betaling
 14. Privacy
 15. Klachten
 16. Opschorting en ontbinding
 17. Overmacht
 18. Aansprakelijkheid
 19. Geheimhouding
 20. Intellectueel eigendom
 21. Boete
 22. Wijziging Algemene voorwaarden
 23. Overige bepalingen
 1. COACHING
 1. Toepasselijkheid
 2. Annulering
 3. Coaching
 1. GEBRUIK PLATFORM
 1. Toepasselijkheid
 2. Gebruik van het Platform
 3. Misbruik Platform
 4. Onderhoud en aanpassingen
 5. Gebruiksrecht
 6. Informatieverstrekking door de Klant

1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Moosty.
 • Moosty: Moosty, de opdrachtnemer die de Diensten aan de Klant aanbiedt en uitvoert, gevestigd is te (9711 BL) Groningen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66600766.
 • Platform: een online platform van Moosty waar de communityleden gebruik van kunnen maken, waaronder maar niet beperkt tot Discord-server en de digitale leeromgeving.
 • Diensten: al hetgeen Moosty ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.
 • Opdracht: al hetgeen tussen Moosty en de Klant is overeengekomen.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Moosty een Opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): Moosty en/of de Klant.
 1. ALGEMEEN

2. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen met Moosty zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Moosty uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Eventuele afwijkende voorwaarden van onderhavige Algemene voorwaarden zijn voor Moosty slechts bindend indien een rechtsgeldige vertegenwoordiger van Moosty zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 1. Alle aanbiedingen of offertes van Moosty zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod of de offerte een ander termijn van aanvaarding is genoemd.
 2. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van Moosty. Voorts komt een Opdracht tot stand doordat Moosty zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Klant gegeven Opdracht. 
 3. Voor Opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

4. Herroepingsrecht 

 1. Indien de Klant een consument is, kan de Klant een digitaal tot stand gekomen Opdracht gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen, dan wel heeft ingestemd met het voorstel. Zodra in overleg met Moosty een eerste gesprek is gepland of op een andere manier door Moosty uitvoering is gegevens aan de Opdracht, vervalt het herroepingsrecht. 
 2. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de Klant dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar Moosty te melden. 
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant draagt ook (eventuele) kosten voor het terugzenden van het product. 

5. Uitsluiting herroepingsrecht

Op digitale producten, waaronder maar niet beperkt tot een e-book, een digitale cursus en toegang tot het Platform, geldt geen herroepingsrecht. Bij het aangaan van de overeenkomst heeft de Klant uitdrukkelijk verklaard afstand te doen van het herroepingsrecht en ingestemd met de directe levering van het product.

6. Wijzigingen

 1. Moosty heeft te allen tijde het recht Opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voorwaarden te verbinden. 
 2. Wijzigingen in de Opdracht door de Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Moosty te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Moosty. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze de Klant extra in rekening gebracht.
 3. Indien wijzigingen in de Opdracht door de Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht betekent, is Moosty gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst bij de Klant in rekening te brengen.
 4. Moosty behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan de Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van de Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht. de Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

7. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van Moosty redelijkerwijs noodzakelijk is, is Moosty gerechtigd om (namens en) voor rekening van de Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Moosty de de Klant hierover informeren.

8. Duur en beëindiging 

Een Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De Opdracht kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een e-mailbericht aan Moosty. 

9. Leveringstermijn(en)

 1. Door Moosty opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Moosty nimmer als fatale termijnen.
 2. Ingeval van overschrijding door Moosty van enige termijn is Moosty eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gesteld termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim. 

10. Medewerking  door de Klant

 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Moosty meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 

11. Adviezen 

 1. Moosty kan – indien daartoe opdracht is gegeven – een advies, plan van aanpak, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. De Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of de adviezen worden opgevolgd. 
 2. De aard van de Dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van Moosty kunnen beïnvloeden, zoals de inzet en medewerking van de Klant, alsmede de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van de Klant en diens medewerkers.

11. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€), exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege en eventuele bijkomende kosten, zoals reis-, verzend-, koerierskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Moosty heeft het recht de aan de Klant te berekenen vergoedingen jaarlijks per januari aan te passen. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Klant. 

12. Facturering en betaling

 1. De Klant dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. De Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die Moosty op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Moosty bevoegd de (verdere) nakoming van alle Opdrachten met de Klant op te schorten.
 3. Bij een niet tijdige betaling door de Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Moosty is het de Klant niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichting(en) jegens Moosty op te schorten en/of te verrekenen met een vordering van de Klant op Moosty, uit welke hoofde dan ook.

13. Privacy

 1. Partijen houden zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de andere Partij. 
 2. De Klant stelt Moosty onmiddellijk in kennis indien naar de mening van de Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming. 
 3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Moosty mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Moosty door of namens de Klant verwerkt worden.

14. Klachten

 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Moosty. Na verloop van deze termijn wordt de Klant geacht zijn/haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven. 
 2. Moosty zal klachten welke binnen de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend behandelen indien deze gegrond zijn. 
 3. Als de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de Diensten, dan zullen de Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden geleverd. 
 4. Moosty is niet verplicht om de Diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw te leveren indien: 
 1. de Klant de aanwijzingen van Moosty gegeven adviezen rondom de Diensten niet juist heeft opgevolgd; 
 2. de Klant de (resultaten van) betreffende Diensten niet of niet juist heeft gebruikt of het gebruik niet overeenkomt met de aan Moosty bekend gemaakte doelstellingen. 

15. Opschorting en ontbinding

 1. Partijen kunnen de Opdracht voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de Opdracht. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere Partij te worden bekend gemaakt. 
 2. Moosty behoudt in geval van voortijdige beëindiging of in geval van ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 
 3. In geval van een van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere Partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. 

16. Overmacht

 1. Moosty is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is Moosty gerechtigd hetzij de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Moosty tot enige schadeloosstelling verplicht is. 

17. Aansprakelijkheid

 1. Moosty zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het uitvoeren van de Diensten te allen tijde mogelijk zal zijn. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 
 2. Moosty geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Moosty geeft en kan geen garanties geven dat een door Klant beoogd resultaat kan worden gerealiseerd. Moosty is nimmer aansprakelijk voor de schade die de Klant lijdt bij het uitblijven van het door de Klant beoogde resultaat. 
 3. Onverminderd de elders in de Opdracht of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Moosty, is de aansprakelijkheid van Moosty beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden.
 4. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Moosty, dan wel van door Moosty ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Moosty te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 5. Moosty is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant of derden. 
 6. Ieder vorderingsrecht van de Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

18. Geheimhouding 

 1. De Klant zal – behoudens schriftelijke toestemming van Moosty – alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. 
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op de door Moosty werkwijze en/of verslaglegging aangaande de Opdracht van de Klant. 
 3. De geheimhoudingsverplichting legt de Klant ook de door zijn/haar in te schakelen derden op. 

19. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, rapportages, adviezen, afbeeldingen en/of andere documenten, en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow voortvloeiend uit de Opdracht zijn en blijven eigendom van Moosty, ook al zijn voor vervaardiging daarvan kosten in rekening bij de Klant gebracht. 
 2. Het is de Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten (of daarmee gelijk te stellen rechten) van Moosty rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moosty. 
 3. Moosty behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content en de door de Klant ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken.
 4. Door het geven van een Opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Klant zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden. 
 5. De Klant vrijwaart Moosty voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en de Klant zal Moosty alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn. 
 6. Moosty garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Klant geleverde Diensten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

20. Boete

 1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 14, 19, 20, 25, 26 en 28 van deze Algemene voorwaarden verbeurt de Klant ten behoeve van Moosty zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is. 
 2. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Moosty op vergoeding van door hem geleden schade, kosten en rente.

21. Wijziging Algemene voorwaarden

 1. Moosty mag de Algemene voorwaarden op ieder door hem gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien de Klant een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding daarvan de Opdracht schriftelijk opzeggen of (naar keuze van Moosty) de Opdracht voortzetten onder de gecontracteerde voorwaarden. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.

22. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 2. In alle gevallen waarin de relatie tussen de Klant en Moosty eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Moosty en de Klant is Nederlands recht van toepassing en Uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Moosty bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
 • COACHING

23. Toepasselijkheid

Onderdeel II is naast onderdeel I van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen,  overeenkomsten en Opdrachten met betrekking tot de levering van Diensten door Moosty. In geval van strijdigheid gaat het bepaalde in onderdeel II voor het bepaalde in onderdeel I. 

24. Annulering

 1. De Klant kan de Opdracht tot twee maanden voor aanvang van ingeplande Dienst kosteloos annuleren door een mail te sturen naar maarten@moosty.nl. Indien de Klant na voornoemde termijn de Opdracht annuleert zal:
 1. bij annulering binnen één (1) week, 50% van het totaalbedrag bij de Klant in rekening worden gebracht.
 2. bij annulering binnen twee (2) dagen of bij niet verschijnen van de Klant, het volledige bedrag bij de Klant in rekening worden gebracht.
 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en de tijdige annulering van de Opdracht ligt bij de Klant. 
 2. Indien Moosty op het moment van annulering reeds kosten heeft moeten maken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, dient de Klant deze kosten te vergoeden.

25. Coaching

 1. Een reeds ingeplande coachingsessie kan tot uiterlijk een werkdag (24 uur) voor de betreffende afspraak (kosteloos) geannuleerd worden. Daartoe dient de Klant de desbetreffende coachingsessie per e-mail of telefonisch te annuleren. 
 2. Indien de Klant een reeds ingeplande coachingsessie tijdig annuleert, dient hij daartoe zelf een vervangende coachingsessie in te plannen.
 3. Indien de Klant de afspraak niet tijdig, dan wel onjuist annuleert, heeft de Klant geen recht om een kosteloze vervangen coachingsessie in te plannen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De inhoud van de door Moosty aangeboden coachingsessies en de gedurende de coachingsessies verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van de Klant.
 5. De Klant zal Moosty schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor de Klant aandacht wenst. 
 6. De Klant begrijpt dat het succes van ieder individu afhangt van vele factoren, waaronder zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, erken je, dat er geen garantie bestaat dat je geld zult verdienen als gevolg van het inschakelen van Moosty. 
 7. Het is verboden om (les)materiaal en methodes over te nemen of te kopiëren voor het eigen bedrijf van de de Klant. 
 8. De Klant begrijpt en erkent dat alle verkopen definitief zijn bij het geven van een schriftelijk en/of mondeling akkoord op het voorstel en dat de prijs op dat moment volledig betaalbaar is en dat er geen restituties worden verleend, ook niet als je besluit om te stoppen met deelname aan de individuele- of groepscoaching.
 • GEBRUIK PLATFORM

26. Toepasselijkheid

Onderdeel III is naast onderdelen I en II van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen,  overeenkomsten en Opdrachten met betrekking tot de levering van Diensten door Moosty. In geval van strijdigheid gaat het bepaalde in onderdeel III voor het bepaalde in onderdelen I en II. 

27. Gebruik van het Platform 

 1. De Klant dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Klant niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruik van het Platform door onbevoegden is niet toegestaan. 
 2. Moosty is niet aansprakelijk en aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid voor het (laten) functioneren van het Platform en de inhoud van de informatie op het Platform.

28. Misbruik Platform 

 1. Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden op of via het Platform.
 2. Het is de Klant voorts niet toegestaan het Platform:
 1. aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van het Platform gebruik kunnen maken;
 2. op welke wijze dan aan derden beschikbaar te stellen;
 3. te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software;
 4. te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Moosty.

29. Onderhoud en aanpassingen

 1. Moosty zal zich inspannen om het Platform naar behoren en met zorg te laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Platform te allen tijde, onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn. 
 2. Bij incidenten of storingen die het gevolg zijn van storingen die buiten de verantwoordelijkheid van Moosty vallen, zoals storingen bij een (software)provider en/of andere derden, wordt de hersteltijd opgeschort tot het moment dat de dienst van de derde weer beschikbaar is. 
 3. Moosty heeft het recht om informatie op het Platform te wijzigen of te verwijderen.

30. Gebruiksrecht

 1. De Klant krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om het Platform te gebruiken. 
 2. De Klant heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd en kan het gebruik van het Platform op ieder moment beëindigen door een e-mail te sturen naar Moosty.
 3. Moosty kan het gebruiksrecht van het Platform ten aanzien van één of meer Gebruikers – met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen – beëindigen in geval van misbruik van het Platform, gebruik van Platform in strijd met deze Algemene voorwaarden en/of indien Moosty hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar zijn oordeel.

31. Informatieverstrekking door de Klant

 1. Door inbreng van informatie in het Platform gaat de Klant er mee akkoord dat deze informatie eventueel kan worden gedeeld met andere derden, conform de voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring. 
 2. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Moosty meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Dienst en van een wettelijke verplichting, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
 3. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het Platform ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
 4. De Klant vrijwaart Moosty voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten en de Klant zal Moosty alle schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.